Komplexné informácie o peňažnom príspevku na kúpu a úpravu osobného motorového vozidla

Splnenie podmienok na nárok peňažného príspevku

 • ste FO s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom (OMV)
 • požiadate o poskytnutie príspevku najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕšite najviac 65 rokov veku
 • ste zamestnaný / budete zamestnaný
 • ak Váš príjem ako osoby ŤZP neprevyšuje 5-násobok životného minima
 • sa Vám poskytuje / bude poskytovať sociálna služba v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, dennom stacionári
 • navštevujete / budete navštevovať školské zariadenie
 • budete OMV využívať najmenej 2x v týždni na účely vyššie uvedené a 2x späť

Žiadosť o príspevok

 • písomne podaná žiadosť podaná na ÚPSVaR v mieste trvalého bydliska
 • pred podaním žiadosti sa informujte na príslušnom ÚPSVaR o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť

Konanie o príspevku

 • konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti
 • podkladom na rozhodnutie o príspevku je komplexný posudok lekárska +sociálna posudková činnosť

Výška príspevku

 • najviac vo výške 6 638,79 €
 • OMV s automatickou prevodovkou je najviac 8 298, 48 €
 • cena OMV sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 €
 • vozidlo je potrebné zakúpiť do troch mesiacov od poskytnutia peňažného príspevku na jeho kúpu

Príspevok na vzťahuje na OMV, ktoré:

 • nie je podľa technického preukazu staršie ako 5 rokov
 • nárok na peňažný príspevok a jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného ÚPSVaR o jeho priznaní
 • peňažný príspevok je možné poskytnúť na základe dokladu o cene OMV („predfaktúra“), alebo dokladu o kúpe OMV („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorá vyrába, predáva, distribuuje alebo upravuje osobné motorové vozidlá.

Odporúčame:

 • zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • kontaktovať ÚPSVaR v mieste Vášho trvalého bydliska
 • kontaktovať najbližšie ŠKODA Handy ZŤP centrum. Poradíme Vám s legislatívou, kúpou nového vozidla ŠKODA a s jeho úpravou.

  (OMV – osobné motorové vozidlo, FO- fyzická osoba, ŤZP –ťažké zdravotné postihnutie, ÚPSVaR – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny)

ŠKODA Handy ZŤP

Spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko predstavila nový program riešenia a rozvoja dopravnej mobility osôb so zdravotným postihnutím ŠKODA Handy ZŤP, s mottom „Zdravotne postihnutí pomáhajú zdravotne postihnutým“.

Zamestnanci v každom z desiatich centier ponúkajú:

 • potrebné informácie, služby a asistenciu pri kúpe nového automobilu zákazníkom so zdravotným hendikepom
 • poradenstvo pri úpravách vozidla podľa druhu postihnutia
 • poradenstvo (legislatíva, nároky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR)
 • zvýhodnené podmienky pri predaji a popredajných službách
 • náhradné vozidlo pre klienta ZŤP (do 1 roka od zriadenia)
 • trenažér na ručné riadenie
 • preškoleného servisného technika a automechanika
 • bezbariérový prístup
 • riadne označenie predajného miesta

Výhody pre držiteľov ZŤP v ŠKODA Handy centrách

Predaj vozidiel ŠKODAzľava od 6% z ceny nového vozidla ŠKODA
Poistenie Allianz10% zľava z poistnej sumy KASKO
Leasing VWFS
Zvýhodnené úročenie
Nadobudnutie vlastníckeho práva na vozidlo od začiatku
Variabilná doba trvania od 6 do 72 mesiacov
Kompletné poistenie HP+PZP+GAP v splátkach
Exkluzívna služba VWFS asistent
Úpravy vozidiel
Ceny platné v rámci SR podľa cenníka
ServisZvýhodnené ceny náhradných dielov a práce podľa cenníkov jednotlivých ŠKODA Handy ZŤP centier
OdťahZvýhodnené ceny tarifných podmienok jednotlivých ŠKODA Handy ZŤP centier a poisťovní