Regeneračno – terapeutické centrum Svetielko

Svetielko je regeneračno – terapeutické centrum, v ktorom sa ako v jednom z mála slovenských centier poskytuje komplexná starostlivosť (zdravotná, sociálna, špeciálno-pedagogická) o hendikepované deti. Poskytuje sa taktiež starostlivosť o deti s viacnásobným postihnutím, čo rodičov odbremeňuje od neustáleho cestovania za rôznymi terapiami. V centre sa poskytujú rehabilitačné služby vo forme intenzívnych TheraSuit tréningov, posilňovacích programov či individuálnych rehabilitácií. Pred samotnou rehabilitáciou absolvujú klienti oxygenonterapiu, ktorá prispieva k zvýšeniu telesnej kondície a tepelné zábaly, ktoré slúžia k uvoľneniu svalstva konkrétnych svalových skupín.

TheraSuit tréning je vhodný pre deti od 2,5 roka. Pre deti mladšie, alebo pre deti, ktoré z rôznych dôvodov nemôžu absolvovať intenzívny TheraSuit tréning, je vytvorený posilňovací program. Primárnym cieľom posilňovacieho programu je posilňovanie svalov tzv. centra tela, ale aj posilňovanie svalstva dolných a horných končatín, svalov chrbta, sedacích svalov a svalov panvového dna.

Okrem rehabilitácií poskytujú aj rôzne terapie, ktoré sú zamerané na podporu fyzických aj mentálnych zručností dieťaťa, ako je rozvoj reči, podpora zmyslov či rozvoj sebaobslužných činností (Biofeedback, Kraniosakrálna terapia, Snoezelen, sluchová stimulácia,…)

Od septembra 2018 otvorilo centrum Svetielko v priestoroch bratislavskej pobočky v spolupráci so Spojenou školou Dolinského prvú triedu špeciálnej MŠ. V rámci denného programu sa im venuje špeciálna pedagogička, terapeutky, fyzioterapeuti a opatrovateľky. Týmto sa im darí napĺňať plány aj v oblasti vzdelávania, nakoľko materská škola je pre dieťa nezastupiteľná z hľadiska sociálneho učenia, osvojenia si reči, socializácie a rozvoja viacerých oblastí. V pedagogickom pôsobení sa podporuje rozvoj intelektu, individuality, emocionality, pomáhajú sa utvárať pozitívne vzťahy dieťaťa k druhým osobám.

V rámci voľnočasových aktivít sa regeneračno-terapeutické centrum Svetielko snaží dostať bližšie k rodinám organizovaním rôznych spoločných podujatí, tematických či charitatívnych akcií, vďaka ktorým sa otužujú nielen vzťahy medzi centrom a rodinami ale aj medzi rodinami navzájom.