Posudzovanie nároku na invalidný dôchodok

Invalidný dôchodok ako dôchodkovú dávka, je priznaná osobe s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom za splnenia zákonom stanovených podmienok upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Podľa § 71 ods. 2 zákona o sociálnom poistení, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Na základe podanej žiadosti Sociálna poisťovňa začne konanie o priznanie invalidného dôchodku.

Invalidita je podmienená nepriaznivým zdravotným stavom.

Nárok na poberanie invalidného dôchodku na základe zdravotného stavu posudzuje lekárska posudková komisia, kde posudkový lekár Sociálnej poisťovne posúdi invaliditu žiadateľa teda dlhodobý nepriaznivý zdravotný stav a pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Na základe tohto posudku, v ktorom bude určená miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, Sociálna poisťovňa vydá rozhodnutie.

Ak sa predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, posudkový lekár nariadi kontrolnú lekársku prehliadku.

Termín kontrolnej lekárskej prehliadky oznámi lekár poberateľovi dôchodku na pojednávaní. Pred blížiacim sa termínom pojednávania potom pošle posudkový lekár poberateľovi dôchodku aj predvolanie na kontrolnú lekársku prehliadku.

Ak poberateľ invalidného dôchodku bezdôvodne opakovane nepríde v určený deň a hodinu na pojednávanie o posúdení invalidity, pobočka Sociálnej poisťovne to zdokumentuje a predloží ústrediu Sociálnej poisťovne na rozhodnutie o zastavení výplaty invalidného dôchodku. Výplatu invalidného dôchodku je podľa jeho slov možné uvoľniť až po absolvovaní kontrolnej lekárskej prehliadky.

Ak invalidný dôchodca zmení adresu, na ktorej si preberá písomnosti, mal by novú adresu čo najskôr oznámiť Sociálnej poisťovni. V opačnom prípade mu môže Sociálna poisťovňa zastaviť výplatu invalidného dôchodku.