Peňažný príspevok na osobnú asistenciu

Osobná asistencia je pomoc fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím pri rôznych úkonoch a činnostiach. Je jedným zo spôsobov kompenzácie dôsledkov zdravotného postihnutia, ktorý človeku so zdravotným postihnutím umožňuje viesť relatívne nezávislý a samostatný život.

Mnohí ľudia si osobnú asistenciu mýlia s opatrovaním. Tieto dve formy pomoci sa však líšia v základných princípoch. Cieľom opatrovania je poskytovať každodennú fyzickú pomoc človeku so zdravotným postihnutím. Človek, ktorý využíva opatrovateľskú pomoc, má za cieľ zabezpečiť svoje základné životné potreby.

Naproti tomu pomoc asistentov človeku so zdravotným postihnutím umožňuje vzdelávať sa, pracovať, založiť si rodinu, pôsobiť v komunite alebo inak sa aktivizovať.

Rozsah osobnej asistencie je stanovený v zmysle zákona č. 447/2008 Z.z o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Určuje sa podľa stanoveného zoznamu činností, ktoré nemôže osoba s ŤZP vykonávať sama, a počtu hodín, ktoré sú potrebné na ich vykonanie.

Počet hodín osobnej asistencie sa určuje na obdobie kalendárneho roka a je najviac 7 300 hodín ročne.

Peňažný príspevok sa poskytne osobe s ŤZP vo veku od 6 do 65 rokov, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na osobnú asistenciu,

Peňažný príspevok sa neposkytuje, ak osobnú asistenciu vykonáva rodič dieťaťa s ŤZP, súdom ustanovený opatrovník osoby s ŤZP alebo sa osobe s ŤZP poskytuje opatrovanie alebo opatrovateľská služba.

Viac informácií nájdete na https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/penazne-prispevky/pp-osobnu-asistenciu/