Ochrana práv osôb so zdravotným postihnutím

Každý šiesty človek v Európskej Únii má nejaký druh zdravotného postihnutia, ktoré ich do určitej miery obmedzujú. Väčšina týchto osôb často nemá možnosť plne sa zúčastňovať spoločenského a hospodárskeho života, nielen z dôvodu fyzických alebo iných bariér, ale aj z dôvodu diskriminácie.

Osoby so zdravotným postihnutím majú rovnaké práva ako všetci ostatní. Podpora, ochrana a uplatňovanie práv osôb so zdravotným postihnutím si však vyžadujú špecifický prístup zodpovedajúci ich potrebám, možnostiam, schopnostiam a postojom spoločnosti k nim.

Potreba zabezpečiť osobám so zdravotným postihnutím osobitnú starostlivosť je zakotvená a zvýraznená v rôznych významných medzinárodných dokumentoch, osobitne v najdôležitejšom dokumente na zabezpečovanie ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a jeho Opčnom protokole.

Za hlavné kontaktné miesto bolo určené Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, konkrétne odbor integrácie osôb so zdravotným postihnutím.

Podnety ľudí, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky preveruje Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.

Podľa zákona má každý právo obrátiť sa na komisára vo veci porušovania práv osoby so zdravotným postihnutím alebo ohrozovania práv osoby so zdravotným postihnutím.

Na komisára sa môže obrátiť tiež fyzická osoba, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu alebo ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony a to bez vedomia svojho zákonného zástupcu. Na komisára sa môže obrátiť aj dieťa, aj bez vedomia svojich rodičov.

Aké sú kompetencie komisára? Komisár posudzuje na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy dodržiavanie práv osoby so zdravotným postihnutím a presadzuje záujmy osôb so zdravotným postihnutím v spoločnosti.

Podnet je možné podať písomne, ústne do zápisnice, telefaxom alebo elektronickými prostriedkami na www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk cez „Podať podnet“, s výberom možnosti „Podať elektronicky“.