Informácie o spracúvaní osobných údajov a práva dotknutej osoby
pre spracovateľskú činnosť/IS Marketing, tzv. informačná povinnosť prevádzkovateľa

Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Názov: AV Mobilita s.r.o.
Sídlo: Štefana Majera 3, 841 06 Bratislava
IČO: 44 666 772
Zast.: PhDr.Ivona Zlatá – konateľ
e-mail: avmobilita2@avmobilita.sk
tel.: +421 905 447 632

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje v rozsahu e-mail, IP adresa, meno, priezvisko určené je zasielanie informácií o novinkách, akciách, súťažiach, produktoch, analýza spokojnosti klientov a pod. e-mailom.

Právny základ spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby

Doba uchovávania osobných údajov, alebo informácia o kritériách jej určenia: od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je požiadavkou, ktorá je potrebná na dosiahnutie účelu spracúvania, dotknutá osoba nie je povinná na tento účel poskytnúť prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním jej osobných údajov, v tom prípade nebude zapojená  do marketingového programu prevádzkovateľa. Poskytnutý súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať.

Práva dotknutej osoby:

  • právo na prístup k osobným údajom,
  • právo na opravu osobných údajov,
  • právo na vymazanie („zabudnutie“) osobných údajov,
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
  • právo na prenosnosť osobných údajov,
  • právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať,
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu