Kedy vzniká nárok na invalidný dôchodok?

V živote poistenca môžu nastať situácia, keď sa mu zhorší zdravotný stav a je dlhodobo práceneschopný. Ak by mala práceneschopnosť trvať dlhšie ako jeden rok, môže poistenec na odporúčanie ošetrujúceho lekára požiadať o invalidný dôchodok. Ak oň nepožiada,, zastaví sa mu výplata nemocenskej dávky, pretože tá sa vypláca maximálne 52 týždňov.

Nárok na invalidný dôchodok má poistenec, ktorý súčasne splní tieto podmienky: je invalidný, získal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia, ku dňu vzniku invalidity nesplnil nárok na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Nárok na tento dôchodok vznikne najskôr odo dňa dovŕšenia veku 18 rokov.