Dane a neziskový sektor

Podľa zákona o dani z príjmov je povinná každá právnická osoba do 3 mesiacov od ukončenia zdaňovacieho  obdobia  predložiť daňové priznanie.

Podľa  §2 zákona o dani z príjmov je daňovníkom právnická osoba  a predmetom dane je príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania majetkom daňovníka.

Má v tomto smere nezisková mimovládna organizácia (nezisková účtovná jednotka) výnimku?

Daňové subjekty nezaložené alebo nezriadené za účelom podnikania – neziskové účtovné jednotky, štát nepriamo podporuje daňovými zvýhodneniami (viď. tabuľka).

 

Tabuľka príjmov organizácie a ich členenie z hľadiska zdaňovania

Druh príjmu Podľa zákona číslo 595/2003 Z. z.
1. Príjmy zo štátneho rozpočtu, resp. VÚC miest a obcí predmet dane, avšak oslobodený (§13 ods. 1a)
2. Príjem z prenájmu predmet dane, neoslobodený (§12 ods.2)
3. Príjem z reklám predmet dane, neoslobodený (§12 ods.2)
4. Príjem z podnikateľskej činnosti predmet dane, neoslobodený (§12 ods.2)
5. Príjem z hlavnej činnosti, ak nie je podnikaním predmet dane, avšak oslobodený (§13 ods. 1a)
6. Príjem z členského v zmysle stanov predmet dane, avšak oslobodený (§13 ods. 2 písm. b)
7. Príjem z 2% dane nie je predmetom dane (§12 ods.7)
8. Príspevky a dary nie je predmetom dane (§12 ods.7)
9. Príjmy z verejnej zbierky predmet dane, avšak oslobodený (§13 ods. 1 písm. a)
10. Príjmy z európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ, z grantov na základe medzinárodných zmlúv predmet dane, avšak oslobodený (§13 ods. 2 písm. g)
11. Príjem z dedičstva nie je predmetom dane (§12 ods.7)
12. Úroky v banke predmet dane,  zrážková daň (§43 )
13. Predaj majetku (dlhodobý majetok a zásoby) predmet dane, (§12 ods. 2 )
14. Príjem na základe zmluvy o sponzorstve v športe predmet dane, (§12 ods. 2) neoslobodený

 

*Spracované z aktuálnej legislatívy 2018, zdroj časopis TP+TP, ročník 23, číslo 1/2018