ŠKODA HANDY ZŤP centrum Auto – centrum a.s.

Predstavujeme Vám naše nové ŠKODA Handy ZŤP centrum, Auto – centrum a.s., ktoré sídli v Dubnici nad Váhom.

Spoločnosť je autorizovaným partnerom značky ŠKODA s viac ako 20 ročnou tradíciou v oblasti predaja vozidiel a poskytovania servisných služieb. Navštívte naše nové ŠKODA Handy centrum.

Viac informácií nájdete na: www.auto-centrum.sk

Pre bližšie informácie kontaktujte:

Auto – centrum, a.s.
Centrum I 1725
Kontakt: Mgr. Miriam Horáková
Tel: 0903/917 461
E-mail: miriam.horakova@auto-centrum.sk

 

Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov Slovenskej republiky (AOZPO SR)

Asociácia vznikla na základe vzájomnej dohody viacerých mimovládnych občianskych združení a zväzov ako nový právny subjekt, ktorý bol zaregistrovaný na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 8.marca 1994.

AOZPO SR vznikla z nutnosti koordinovane presadzovať práva a oprávnené záujmy zdravotne postihnutých občanov Slovenskej republiky vo vzťahu k zákonodarným orgánom, k orgánom štátnej správy na všetkých stupňoch riadenia, k samosprávnym orgánom a k iným subjektom vo vnútri štátu. Cieľom tejto spoločnej, koordinovanej aktivity organizácií združených v Asociácií je účinnejšie presadzovať vytváranie rovnakých podmienok a príležitostí pre zdravotne postihnuté osoby, ako majú ostatní občania štátu v duchu medzinárodných dokumentov o ľudských právach, ktoré boli prijaté členskými štátmi OSN.

Asociácia spolupracuje s medzinárodnými a národnými partnerskými organizáciami pri vytváraní rovnakých podmienok a príležitostí pre deti mládež a dospelých so zdravotným postihnutím a pri uplatňovaní ich ľudských práv.
Asociácia je členskou organizáciou Medzinárodnej organizácie zdravotne postihnutých osôb a svetovej organizácie Rehabilitation International.

Kompetencie a poslanie:

  • výmena informácií medzi organizáciami zdravotne postihnutých osôb prostredníctvom ich zástupcov v Asociácií,
  • monitorovanie aktuálnej situácie zdravotne postihnutých občanov SR,
  • vytváranie databázy o zdravotne postihnutých osobách v SR a o podmienkach ich
  • života, vypracovávanie analýz a informovanie verejnosti,
  • presadzovanie oprávnených záujmov zdravotne postihnutých občanov prostredníctvom poslancov NR SR,
  • pomoc pri rozvoji a činnosti mimovládnych organizácií zdravotne postihnutých občanov,
  • konzultačná a sprostredkovateľská služba pre inštitúcie, ktoré sa zaoberajú roblematikou zdravotne postihnutých osôb,
  • spolupráca pri príprave legislatívnych a iných návrhov pre orgány štátnej správy a orgány miestnej samosprávy,
  • spolupráca pri príprave návrhov opatrení týkajúcich sa životných podmienok zdravotne postihnutých osôb, ktoré predkladajú iné orgány alebo organizácie, a iné

Regeneračno – terapeutické centrum Svetielko

Svetielko je regeneračno – terapeutické centrum, v ktorom sa ako v jednom z mála slovenských centier poskytuje komplexná starostlivosť (zdravotná, sociálna, špeciálno-pedagogická) o hendikepované deti. Poskytuje sa taktiež starostlivosť o deti s viacnásobným postihnutím, čo rodičov odbremeňuje od neustáleho cestovania za rôznymi terapiami. V centre sa poskytujú rehabilitačné služby vo forme intenzívnych TheraSuit tréningov, posilňovacích programov či individuálnych rehabilitácií. Pred samotnou rehabilitáciou absolvujú klienti oxygenonterapiu, ktorá prispieva k zvýšeniu telesnej kondície a tepelné zábaly, ktoré slúžia k uvoľneniu svalstva konkrétnych svalových skupín.

TheraSuit tréning je vhodný pre deti od 2,5 roka. Pre deti mladšie, alebo pre deti, ktoré z rôznych dôvodov nemôžu absolvovať intenzívny TheraSuit tréning, je vytvorený posilňovací program. Primárnym cieľom posilňovacieho programu je posilňovanie svalov tzv. centra tela, ale aj posilňovanie svalstva dolných a horných končatín, svalov chrbta, sedacích svalov a svalov panvového dna.

Okrem rehabilitácií poskytujú aj rôzne terapie, ktoré sú zamerané na podporu fyzických aj mentálnych zručností dieťaťa, ako je rozvoj reči, podpora zmyslov či rozvoj sebaobslužných činností (Biofeedback, Kraniosakrálna terapia, Snoezelen, sluchová stimulácia,…)

Od septembra 2018 otvorilo centrum Svetielko v priestoroch bratislavskej pobočky v spolupráci so Spojenou školou Dolinského prvú triedu špeciálnej MŠ. V rámci denného programu sa im venuje špeciálna pedagogička, terapeutky, fyzioterapeuti a opatrovateľky. Týmto sa im darí napĺňať plány aj v oblasti vzdelávania, nakoľko materská škola je pre dieťa nezastupiteľná z hľadiska sociálneho učenia, osvojenia si reči, socializácie a rozvoja viacerých oblastí. V pedagogickom pôsobení sa podporuje rozvoj intelektu, individuality, emocionality, pomáhajú sa utvárať pozitívne vzťahy dieťaťa k druhým osobám.

V rámci voľnočasových aktivít sa regeneračno-terapeutické centrum Svetielko snaží dostať bližšie k rodinám organizovaním rôznych spoločných podujatí, tematických či charitatívnych akcií, vďaka ktorým sa otužujú nielen vzťahy medzi centrom a rodinami ale aj medzi rodinami navzájom.