Falck Healthcare a.s.

Falck Healthcare a.s. poskytuje preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť v poliklinikách a špecializovaných rehabilitačných centrách. Patrí tiež k najväčším poskytovateľom pracovnej zdravotnej služby na Slovensku.

Zároveň v rámci svojej divízie Falck Academy organizuje kurzy prvej pomoci pre odbornú aj laickú verejnosť a v tejto oblasti je lídrom na Slovensku.

Počas podujatia Škoda Handy Mobility Tour 2019 upriamime pozornosť na vaše zdravie a prevenciu.

Dňa 22.10.2019 bude spoločnosť Falck Healthcare a.s. v ŠKODA Handy ZŤP centre v Bratislave poskytovať meranie krvného tlaku, meranie cholesterolu a cukru v krvi.

V stánku Falck Healthcare si budete môcť prostredníctvom Zlatej váhy zmerať pomer tukov, svalov a vody v tele a na základe vstupných informácií vám váha vypočíta hodnotu BMI (Body Mass Index).

Kvalifikovaný zdravotnícky personál vám na základe nameraných hodnôt odporučí ako si zlepšiť kondíciu a udržať zdravý životný štýl.

Spoločne s fyzioterapeutom, ktorý vám poradí ako môžete pravidelným pohybom predchádzať problémom spojeným s pohybovým ústrojenstvom si aj zacvičíme.

ŠKODA HANDY ZŤP centrum Auto – centrum a.s.

Predstavujeme Vám naše nové ŠKODA Handy ZŤP centrum, Auto – centrum a.s., ktoré sídli v Dubnici nad Váhom.

Spoločnosť je autorizovaným partnerom značky ŠKODA s viac ako 20 ročnou tradíciou v oblasti predaja vozidiel a poskytovania servisných služieb. Navštívte naše nové ŠKODA Handy centrum.

Viac informácií nájdete na: www.auto-centrum.sk

Pre bližšie informácie kontaktujte:

Auto – centrum, a.s.
Centrum I 1725
Kontakt: Mgr. Miriam Horáková
Tel: 0903/917 461
E-mail: miriam.horakova@auto-centrum.sk

 

Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov Slovenskej republiky (AOZPO SR)

Asociácia vznikla na základe vzájomnej dohody viacerých mimovládnych občianskych združení a zväzov ako nový právny subjekt, ktorý bol zaregistrovaný na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 8.marca 1994.

AOZPO SR vznikla z nutnosti koordinovane presadzovať práva a oprávnené záujmy zdravotne postihnutých občanov Slovenskej republiky vo vzťahu k zákonodarným orgánom, k orgánom štátnej správy na všetkých stupňoch riadenia, k samosprávnym orgánom a k iným subjektom vo vnútri štátu. Cieľom tejto spoločnej, koordinovanej aktivity organizácií združených v Asociácií je účinnejšie presadzovať vytváranie rovnakých podmienok a príležitostí pre zdravotne postihnuté osoby, ako majú ostatní občania štátu v duchu medzinárodných dokumentov o ľudských právach, ktoré boli prijaté členskými štátmi OSN.

Asociácia spolupracuje s medzinárodnými a národnými partnerskými organizáciami pri vytváraní rovnakých podmienok a príležitostí pre deti mládež a dospelých so zdravotným postihnutím a pri uplatňovaní ich ľudských práv.
Asociácia je členskou organizáciou Medzinárodnej organizácie zdravotne postihnutých osôb a svetovej organizácie Rehabilitation International.

Kompetencie a poslanie:

  • výmena informácií medzi organizáciami zdravotne postihnutých osôb prostredníctvom ich zástupcov v Asociácií,
  • monitorovanie aktuálnej situácie zdravotne postihnutých občanov SR,
  • vytváranie databázy o zdravotne postihnutých osobách v SR a o podmienkach ich
  • života, vypracovávanie analýz a informovanie verejnosti,
  • presadzovanie oprávnených záujmov zdravotne postihnutých občanov prostredníctvom poslancov NR SR,
  • pomoc pri rozvoji a činnosti mimovládnych organizácií zdravotne postihnutých občanov,
  • konzultačná a sprostredkovateľská služba pre inštitúcie, ktoré sa zaoberajú roblematikou zdravotne postihnutých osôb,
  • spolupráca pri príprave legislatívnych a iných návrhov pre orgány štátnej správy a orgány miestnej samosprávy,
  • spolupráca pri príprave návrhov opatrení týkajúcich sa životných podmienok zdravotne postihnutých osôb, ktoré predkladajú iné orgány alebo organizácie, a iné