Senior s hendikepom môže žiadať o kompenzáciu

Ste senior so zdravotným postihnutím? Aj senior s hendikepom môže požiadať o kompenzáciu zdravotného postihnutia. Ktoré príspevky môžete získať a aká je ich výška? Príspevok na osobnú asistenciu možno poskytnúť, ak ste odkázaní na osobnú asistenciu najskôr od 6. roku veku do dovŕšenia 65. roku veku. Suma: 2,76 eura na hodinu.

Príspevok na prepravu možno poskytnúť tomu, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom, mesačne najviac 101,78 eura.

Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov možno poskytnúť tomu, kto je odkázaný na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie, súvisiace s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, so zabezpečením prevádzky auta, so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom. Výška príspevku: na diétne stravovanie je mesačne: v prvej skupine 36,783 eura; v druhej skupine 18,36 eura; v tretej skupine 11,04 eura; príspevok súvisiaci s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia: 18,39 eura; príspevok súvisiaci so zabezpečením prevádzky osobného auta: 33,10 eura; príspevok na starostlivosť o psa so špeciálnym výcvikom: 44,12 eura.

Príspevok na opatrovanie slúži na zabezpečenie každodennej pomoci osobe s ŤZP pri: úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, pri realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí. Poskytuje sa osobe, ktorá opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie. Ak osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP, poberá: starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok, tak sa neskúma a nezohľadňuje príjem opatrovanej osoby s ŤZP a suma peňažného príspevku na opatrovanie je mesačne: 46,38 % sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP – 92,80 a 61,22 % sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP – 122,50.

Príspevok na kúpu pomôcky, na výcvik používania pomôcky a na jej úpravu môže dostať človek len ak sa neposkytuje ani nepožičiava na základe zdravotného poistenia, s výnimkou druhého mechanického alebo elektrického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu, druhý mechanický vozík je aj druhý jednoduchý kočík alebo druhý špeciálne upravený kočík. Jeho suma sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny pomôcky a príjmu osoby s ŤZP, najviac v sume 8 630,42 eura, výška príspevku na kúpu druhého mechanického vozíka je najviac 1 659,70 eura, druhého elektrického vozíka najviac 4 979,09 eura a druhého načúvacieho aparátu je najviac 331,94 eura.

Suma príspevku na opravu pomôcky sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy a príjmu osoby s ŤZP.

Príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia môže ho dostať ten, kto je odkázaný na zdvíhacie zariadenie, ak sa neposkytuje ani nepožičiava na základe zdravotného poistenia, najviac 11 617,88 eura.

Príspevok na kúpu auta. Cena auta sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 eura, príspevok je najviac 6 638,79 eura a na auto s automatickou prevodovkou je najviac 8 298,48 eura.

Príspevok na úpravu auta môže dostať ten, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom a na jeho úpravu, ktorého je vlastníkom alebo spoluvlastníkom, a ktoré nie je staršie ako päť rokov. Vypláca sa v sume najviac 6 638,79 eura, úhrn príspevkov na úpravu auta za 7 rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 eura.

Príspevok na úpravu bytu, rodinného domu a na úpravu garáže možno poskytnúť osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na úpravu bytu, domu alebo garáže s cieľom dosiahnuť ich bezbariérovosť. Úhrn poskytnutých príspevkov počas 7 rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 eura, na úpravu garáže 1 659,70 eura.

 

Ste zdravotne postihnutý alebo invalidný?

Ak je človek uznaný za ťažko zdravotne postihnutú osobu neznamená to, že je zároveň aj invalidným občanom a naopak. O tom, či je človek ťažko zdravotne postihnutý, rozhodujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, o invalidnom dôchodku zas Sociálna poisťovňa.

Ťažké zdravotné postihnutie nemá s invalidným dôchodkom nič spoločné. Či je niekto invalidný alebo nie, nemá vplyv na to, či má alebo nemá nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Pokiaľ ide o invaliditu, tá sa posudzuje podľa zákona o sociálnom poistení, kým ťažké zdravotné postihnutie zas podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Aby bol niekto uznaný invalidným, dostáva každý mesiac invalidný dôchodok zo Sociálnej poisťovne. Ak je však niekto uznaný za ťažko zdravotne postihnutého, nedostáva žiadnu pravidelnú dávku. O vydaní preukazu ťažko zdravotne postihnutej osoby rozhodujú úrady práce a tento človek napriek istému hendikepu nedostáva žiadnu náhradu mzdy, ale môže dostať príspevok na kompenzáciu. Pri takejto žiadosti sa posudzuje strata, resp. zníženie telesných a zmyslových schopností, ktorá nemusí mať vplyv na schopnosť pracovať, ale má vplyv na aktívny život.

„Každý občan môže požiadať o peňažný príspevok na kompenzáciu ŤZP kedykoľvek. Základnou podmienkou je, že má postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50 percent,“ konštatovala Jana Lukáčová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. „Funkčná porucha je nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov.“

Ďalšou podmienkou je, že podľa komplexného posudku je odkázaná na niektorý z príspevkov na kompenzáciu. Ten, kto ich dostáva, však musí počítať s tým, že ich ovplyvňuje aj výška príjmu. Ich výplatu tak mohla ovplyvniť aj januárová valorizácia, keďže penzijné dávky sa na účely poskytovania peňažných príspevkov považujú za príjem. Zmena výšky dôchodku by tak mohla mať vplyv na všetky opakované príspevky, t. j. na peňažný príspevok na osobnú asistenciu, na prepravu, na kompenzáciu zvýšených výdavkov a na príspevok na opatrovanie.

Inak je to v prípade, ak sa človek stane invalidným. Invalidný dôchodok má ľuďom, ktorí z dôvodu invalidity stratili čiastočne alebo úplne schopnosť pracovať, sčasti nahradiť ich príjem pred vznikom invalidity. „Občan je invalidný, ak má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 percent v porovnaní so zdravým človekom,“ hovorí riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti pracovať a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

„Pokles schopnosti pracovať posudzuje posudkový lekár pobočky Sociálnej poisťovne na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie, pričom miera poklesu v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu,“ vysvetľuje Višváder. Tú možno potom navýšiť najviac o 10 percent, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti pracovať. Každý, kto o takúto penziu chce požiadať, musí podať písomnú žiadosť priamo v Sociálnej poisťovni.

Na to, aby mal človek nárok na invalidný dôchodok, musí spĺňať tri podmienky: byť invalidným, získať potrebný počet rokov dôchodkového poistenia a ku dňu vzniku invalidity nesplniť podmienky nároku na starobný alebo predčasný starobný dôchodok.

 

Kedy vzniká nárok na invalidný dôchodok?

V živote poistenca môžu nastať situácia, keď sa mu zhorší zdravotný stav a je dlhodobo práceneschopný. Ak by mala práceneschopnosť trvať dlhšie ako jeden rok, môže poistenec na odporúčanie ošetrujúceho lekára požiadať o invalidný dôchodok. Ak oň nepožiada,, zastaví sa mu výplata nemocenskej dávky, pretože tá sa vypláca maximálne 52 týždňov.

Nárok na invalidný dôchodok má poistenec, ktorý súčasne splní tieto podmienky: je invalidný, získal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia, ku dňu vzniku invalidity nesplnil nárok na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Nárok na tento dôchodok vznikne najskôr odo dňa dovŕšenia veku 18 rokov.