Zmeny v podmienkach na vyplácanie peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP

Na základe schválenej novely zákona447/2008 Z.z o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP) dochádza od 1.7.2018 k zmenám.

Po novom stúpne sadzba za hodinu osobnej asistencie o jedno euro na 3,82 eura. Zvýši sa aj hranica ochrany príjmu ŤZP pri tomto príspevku zo súčasnej úrovne 1,7-násobku sumy životného minima na dvojnásobok.

Potrebu osobnej asistencie už nebude možné podmieňovať druhom, stupňom alebo závažnosťou zdravotného postihnutia. Na základe tohto ustanovenia by už nemalo dochádzať zo strany UPSVAR k svojvoľnému odnímaniu príspevku na osobnú asistenciu z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu alebo preferovaniu príspevku na opatrovanie pred príspevkom na osobnú asistenciu. Odstraňuje sa príjmový limit poberateľa príspevku na osobnú asistenciu.

Viac peňazí dostanú aj rodičia, ktorí sa starajú o zdravotne ťažko postihnuté dieťa. Príspevok na opatrovanie im vzrastie na 100 eur mesačne zo súčasnej úrovne 49,80 eura.

Príspevok na opatrovanie rodičom, ktorých dieťa navštevuje školu , aj v prípade, ak je to viac ako 20 hodín mesačne, sa nebude krátiť.

Novela zákona počíta aj s postupným zvyšovaním peňažného príspevku na opatrovanie, a to tak, aby sa do roku 2020 jeho výška priblížila k výške čistej minimálnej mzdy pri poberateľoch v produktívnom veku a pri poberateľoch poberajúcich niektorú z dôchodkových dávok by jeho výška mala dosiahnuť polovicu čistej minimálnej mzdy.

Dane a neziskový sektor

Podľa zákona o dani z príjmov je povinná každá právnická osoba do 3 mesiacov od ukončenia zdaňovacieho  obdobia  predložiť daňové priznanie.

Podľa  §2 zákona o dani z príjmov je daňovníkom právnická osoba  a predmetom dane je príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania majetkom daňovníka.

Má v tomto smere nezisková mimovládna organizácia (nezisková účtovná jednotka) výnimku?

Daňové subjekty nezaložené alebo nezriadené za účelom podnikania – neziskové účtovné jednotky, štát nepriamo podporuje daňovými zvýhodneniami (viď. tabuľka).

 

Tabuľka príjmov organizácie a ich členenie z hľadiska zdaňovania

Druh príjmu Podľa zákona číslo 595/2003 Z. z.
1. Príjmy zo štátneho rozpočtu, resp. VÚC miest a obcí predmet dane, avšak oslobodený (§13 ods. 1a)
2. Príjem z prenájmu predmet dane, neoslobodený (§12 ods.2)
3. Príjem z reklám predmet dane, neoslobodený (§12 ods.2)
4. Príjem z podnikateľskej činnosti predmet dane, neoslobodený (§12 ods.2)
5. Príjem z hlavnej činnosti, ak nie je podnikaním predmet dane, avšak oslobodený (§13 ods. 1a)
6. Príjem z členského v zmysle stanov predmet dane, avšak oslobodený (§13 ods. 2 písm. b)
7. Príjem z 2% dane nie je predmetom dane (§12 ods.7)
8. Príspevky a dary nie je predmetom dane (§12 ods.7)
9. Príjmy z verejnej zbierky predmet dane, avšak oslobodený (§13 ods. 1 písm. a)
10. Príjmy z európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ, z grantov na základe medzinárodných zmlúv predmet dane, avšak oslobodený (§13 ods. 2 písm. g)
11. Príjem z dedičstva nie je predmetom dane (§12 ods.7)
12. Úroky v banke predmet dane,  zrážková daň (§43 )
13. Predaj majetku (dlhodobý majetok a zásoby) predmet dane, (§12 ods. 2 )
14. Príjem na základe zmluvy o sponzorstve v športe predmet dane, (§12 ods. 2) neoslobodený

 

*Spracované z aktuálnej legislatívy 2018, zdroj časopis TP+TP, ročník 23, číslo 1/2018

Senior s hendikepom môže žiadať o kompenzáciu

Ste senior so zdravotným postihnutím? Aj senior s hendikepom môže požiadať o kompenzáciu zdravotného postihnutia. Ktoré príspevky môžete získať a aká je ich výška? Príspevok na osobnú asistenciu možno poskytnúť, ak ste odkázaní na osobnú asistenciu najskôr od 6. roku veku do dovŕšenia 65. roku veku. Suma: 2,76 eura na hodinu.

Príspevok na prepravu možno poskytnúť tomu, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom, mesačne najviac 101,78 eura.

Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov možno poskytnúť tomu, kto je odkázaný na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie, súvisiace s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, so zabezpečením prevádzky auta, so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom. Výška príspevku: na diétne stravovanie je mesačne: v prvej skupine 36,783 eura; v druhej skupine 18,36 eura; v tretej skupine 11,04 eura; príspevok súvisiaci s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia: 18,39 eura; príspevok súvisiaci so zabezpečením prevádzky osobného auta: 33,10 eura; príspevok na starostlivosť o psa so špeciálnym výcvikom: 44,12 eura.

Príspevok na opatrovanie slúži na zabezpečenie každodennej pomoci osobe s ŤZP pri: úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, pri realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí. Poskytuje sa osobe, ktorá opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie. Ak osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP, poberá: starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok, tak sa neskúma a nezohľadňuje príjem opatrovanej osoby s ŤZP a suma peňažného príspevku na opatrovanie je mesačne: 46,38 % sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP – 92,80 a 61,22 % sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP – 122,50.

Príspevok na kúpu pomôcky, na výcvik používania pomôcky a na jej úpravu môže dostať človek len ak sa neposkytuje ani nepožičiava na základe zdravotného poistenia, s výnimkou druhého mechanického alebo elektrického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu, druhý mechanický vozík je aj druhý jednoduchý kočík alebo druhý špeciálne upravený kočík. Jeho suma sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny pomôcky a príjmu osoby s ŤZP, najviac v sume 8 630,42 eura, výška príspevku na kúpu druhého mechanického vozíka je najviac 1 659,70 eura, druhého elektrického vozíka najviac 4 979,09 eura a druhého načúvacieho aparátu je najviac 331,94 eura.

Suma príspevku na opravu pomôcky sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy a príjmu osoby s ŤZP.

Príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia môže ho dostať ten, kto je odkázaný na zdvíhacie zariadenie, ak sa neposkytuje ani nepožičiava na základe zdravotného poistenia, najviac 11 617,88 eura.

Príspevok na kúpu auta. Cena auta sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 eura, príspevok je najviac 6 638,79 eura a na auto s automatickou prevodovkou je najviac 8 298,48 eura.

Príspevok na úpravu auta môže dostať ten, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom a na jeho úpravu, ktorého je vlastníkom alebo spoluvlastníkom, a ktoré nie je staršie ako päť rokov. Vypláca sa v sume najviac 6 638,79 eura, úhrn príspevkov na úpravu auta za 7 rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 eura.

Príspevok na úpravu bytu, rodinného domu a na úpravu garáže možno poskytnúť osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na úpravu bytu, domu alebo garáže s cieľom dosiahnuť ich bezbariérovosť. Úhrn poskytnutých príspevkov počas 7 rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 eura, na úpravu garáže 1 659,70 eura.