Aj invalidný dôchodca môže byť práceneschopný a poberať nemocenské dávky

Ak dočasná pracovná neschopnosť a nepriaznivý zdravotný stav trvajú dlhodobo, alebo je pravdepodobné, že budú trvať dlhšie ako jeden rok, je možné požiadať o priznanie invalidného dôchodku.

Žiadosť o invalidný dôchodok sa zvyčajne podáva ku koncu 52-týždňového obdobia poberania nemocenského, pretože o invalidite hovoríme iba v prípade, ak nepriaznivý zdravotný stav trvá alebo má trvať dlhšie ako rok. Ak je však zrejmé, že zdravotný stav je zhoršený trvalo a nie je predpoklad, že by sa počas práceneschopnosti zlepšil, žiadosť o dôchodok je možné podať aj bez toho, aby bol človek predtým práceneschopný, respektíve aby bol práceneschopný celých 52 týždňov.

Poberateľovi invalidného dôchodku vznikne nárok na nemocenské, ak splní rovnaké podmienky ako každý iný poistenec. V čase vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti však musí byť nemocensky poistený. Túto podmienku spĺňa, ak je zamestnaný v riadnom pracovnom pomere a dosahuje pravidelný príjem, je povinne nemocensky poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou alebo dobrovoľne nemocensky poistenou osobou.

Ak im vznikne dočasná pracovná neschopnosť po priznaní invalidného dôchodku, Sociálna poisťovňa im vypláca aj invalidný dôchodok aj dávku nemocenské.

Môže sa však tiež stať, že aj v prípade, ak invalidný dôchodca spĺňa uvedené podmienky, Sociálna poisťovňa mu nárok na dávku nemocenské neprizná. Pri posudzovaní nároku na nemocenské sa totiž sleduje aj dôvod vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti.

Ak ide o stabilizovaný dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, z dôvodu ktorého už poberá invalidný dôchodok, nárok na nemocenské mu vzniknúť nemusí. Nárok na nemocenské mu môže vzniknúť na rovnakú diagnózu v takom prípade, ak ide o prechodnú zmenu v zdravotnom stave, vo vývoji a priebehu choroby, ktorá objektívne potvrdzuje zhoršenie choroby.

Nárok na nemocenské nevznikne ani tým poberateľom invalidného dôchodku, ktorí pracujú na niektorú z dohôd, pretože za nich zamestnávateľ nemá povinnosť odvádzať poistné na nemocenské poistenie.

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu

Osobná asistencia je pomoc fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím pri rôznych úkonoch a činnostiach. Je jedným zo spôsobov kompenzácie dôsledkov zdravotného postihnutia, ktorý človeku so zdravotným postihnutím umožňuje viesť relatívne nezávislý a samostatný život.

Mnohí ľudia si osobnú asistenciu mýlia s opatrovaním. Tieto dve formy pomoci sa však líšia v základných princípoch. Cieľom opatrovania je poskytovať každodennú fyzickú pomoc človeku so zdravotným postihnutím. Človek, ktorý využíva opatrovateľskú pomoc, má za cieľ zabezpečiť svoje základné životné potreby.

Naproti tomu pomoc asistentov človeku so zdravotným postihnutím umožňuje vzdelávať sa, pracovať, založiť si rodinu, pôsobiť v komunite alebo inak sa aktivizovať.

Rozsah osobnej asistencie je stanovený v zmysle zákona č. 447/2008 Z.z o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Určuje sa podľa stanoveného zoznamu činností, ktoré nemôže osoba s ŤZP vykonávať sama, a počtu hodín, ktoré sú potrebné na ich vykonanie.

Počet hodín osobnej asistencie sa určuje na obdobie kalendárneho roka a je najviac 7 300 hodín ročne.

Peňažný príspevok sa poskytne osobe s ŤZP vo veku od 6 do 65 rokov, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na osobnú asistenciu,

Peňažný príspevok sa neposkytuje, ak osobnú asistenciu vykonáva rodič dieťaťa s ŤZP, súdom ustanovený opatrovník osoby s ŤZP alebo sa osobe s ŤZP poskytuje opatrovanie alebo opatrovateľská služba.

Viac informácií nájdete na https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/penazne-prispevky/pp-osobnu-asistenciu/

Výhody pre držiteľov preukazu ZŤP

Ľudia so zdravotným postihnutím, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP a ZŤP- S majú nárok na viacero výhod, ako zľavy na cestovnom oslobodenie od niektorých poplatkov atď. Prinášame vám prehľad rôznych výhod a zliav pre zdravotne postihnutých.

Limit doplatku za lieky je 25 eur za štvrťrok. Ak držiteľ preukazu ZŤP zaplatil viac, doplatky nad limit vracia zdravotná poisťovňa priamo na účet alebo poštovou poukážkou na adresu poistenca.

Obec môže znížiť alebo oslobodiť občana s ŤZP, alebo ŤZP so sprievodcom o dane zo stavieb, bytov, garáže, nebytových priestorov, od daní za psa alebo komunálny odpad a potrebné informácie Vám poskytne miestny či mestský úrad.

Držiteľ preukazu ŤZP je oslobodený:

  • od poplatku za predĺženie platnosti preukazu osobitného označenia vozidla pre ŤZP
  • od poplatku za vydanie rozhodnutia na vývoz alebo dovoz psa so špeciálnym výcvikom
  • od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb
  • od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb
  • od poplatku prvého zápisu držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1 ďalší zápis, ak bol na kúpu auta poskytnutý príspevok z príslušného úradu
  • od poplatku za komunálny odpad, o ktorom rozhoduje mesto alebo obec
  • od poplatku za povolenie uzavrieť manželstvo medzi občanmi SR
  • od poplatku za povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti

Osoby s ŤZP sú oslobodené od platenia koncesionárskych poplatkov. Na adresu RTVS je potrebné zaslať fotokópiu preukazu osoby ZŤP, alebo rozhodnutie o uznaní za občana s ŤZP, meno odberateľa elektriny, evidenčné číslo SIPO a rodné číslo

Pri ceste vlakom sa cestujúci s preukazom ŤZP a ŤZP so sprievodcom prepravujú v 2. triede za znížené cestovné. Cestujúci s preukazom ŤZP-S má bezplatnú prepravu pre sprievodcu, invalidný vozík, kočík pre imobilné dieťa, psa so špeciálnym výcvikom

Pri cestovaní autobusom väčšina dopravcov poskytuje zľavy z cestovného, ktoré sa vzťahujú na držiteľov preukazov ZŤP aj ich sprievodcov alebo vodiaceho psa

Diaľničnú známku (e-známku) zadarmo získava držiteľ parkovacieho preukazu ZŤP zaslaním požadovaných dokumentov na adresu Národnej diaľničnej spoločnosti.