Ochrana práv osôb so zdravotným postihnutím

Každý šiesty človek v Európskej Únii má nejaký druh zdravotného postihnutia, ktoré ich do určitej miery obmedzujú. Väčšina týchto osôb často nemá možnosť plne sa zúčastňovať spoločenského a hospodárskeho života, nielen z dôvodu fyzických alebo iných bariér, ale aj z dôvodu diskriminácie.

Osoby so zdravotným postihnutím majú rovnaké práva ako všetci ostatní. Podpora, ochrana a uplatňovanie práv osôb so zdravotným postihnutím si však vyžadujú špecifický prístup zodpovedajúci ich potrebám, možnostiam, schopnostiam a postojom spoločnosti k nim.

Potreba zabezpečiť osobám so zdravotným postihnutím osobitnú starostlivosť je zakotvená a zvýraznená v rôznych významných medzinárodných dokumentoch, osobitne v najdôležitejšom dokumente na zabezpečovanie ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a jeho Opčnom protokole.

Za hlavné kontaktné miesto bolo určené Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, konkrétne odbor integrácie osôb so zdravotným postihnutím.

Podnety ľudí, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky preveruje Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.

Podľa zákona má každý právo obrátiť sa na komisára vo veci porušovania práv osoby so zdravotným postihnutím alebo ohrozovania práv osoby so zdravotným postihnutím.

Na komisára sa môže obrátiť tiež fyzická osoba, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu alebo ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony a to bez vedomia svojho zákonného zástupcu. Na komisára sa môže obrátiť aj dieťa, aj bez vedomia svojich rodičov.

Aké sú kompetencie komisára? Komisár posudzuje na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy dodržiavanie práv osoby so zdravotným postihnutím a presadzuje záujmy osôb so zdravotným postihnutím v spoločnosti.

Podnet je možné podať písomne, ústne do zápisnice, telefaxom alebo elektronickými prostriedkami na www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk cez „Podať podnet“, s výberom možnosti „Podať elektronicky“.

Vianočný príspevok aj pre invalidných dôchodcov

1.septembra 2019 nadobudla platnosť Novela zákona o vianočnom príspevku, ktorú schválil parlament. Už v decembri tak penzisti dostanú vianočné príspevky v novej, vyššej sume.

Vianočný príspevok je určený pre poberateľov starobného, predčasného, invalidného, aj vdovského a sirotského dôchodku.

Vianočný príspevok sa vypláca v decembri počas poberania dôchodku vo výplatnom termíne, vypláca sa automaticky, teda nie je potrebné o neho žiadať.

Podmienkou nároku na vianočný príspevok je mať trvalé bydlisko na území SR, týka sa však aj tých, ktorí poberajú dôchodok aj z iných štátov. V tom prípade sa bude vianočný príspevok počítať zo súčtu všetkých poberaných dôchodkov.

Na základe novely zákona sa maximálna výška vyplácaného príspevku zdvojnásobila a posúvala sa aj horná hranica poberaného dôchodku, za ktorou už nárok na jeho získanie zaniká. Tradičné podmienky nároku však ostali v podstate rovnaké.

Najdôležitejšou podmienkou nároku na získanie príspevku je výška vyplácaného dôchodku. Maximálna hranica poberaného dôchodku je vo výške 658,50 eur. V prípade, že je dôchodok presne vo výške tejto hranice, bude vianočný príspevok vo výške 13 eur.

Podľa schválenej zmeny bude maximálny vianočný príspevok vo výške 200 eur. Nárok na jeho plnú výšku budú mať penzisti, ktorých dôchodok nepresahuje 210,20 eur. Zmenila sa aj maximálna hranica nároku na výplatu tejto štátnej sociálnej dávky z pôvodných 60 % na 65 % priemernej mesačnej mzdy. Podľa ministerstva práce by mohol vianočný príspevok v budúcnosti nahradiť trinásty dôchodok.

Na výpočet výšky svojho vianočného príspevku môžete použiť kalkulačku sociálnej poisťovne https://www.socpoist.sk/kalkulacka-na-vypocet-vianocneho-prispevku/

Posudzovanie nároku na invalidný dôchodok

Invalidný dôchodok ako dôchodkovú dávka, je priznaná osobe s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom za splnenia zákonom stanovených podmienok upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Podľa § 71 ods. 2 zákona o sociálnom poistení, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Na základe podanej žiadosti Sociálna poisťovňa začne konanie o priznanie invalidného dôchodku.

Invalidita je podmienená nepriaznivým zdravotným stavom.

Nárok na poberanie invalidného dôchodku na základe zdravotného stavu posudzuje lekárska posudková komisia, kde posudkový lekár Sociálnej poisťovne posúdi invaliditu žiadateľa teda dlhodobý nepriaznivý zdravotný stav a pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Na základe tohto posudku, v ktorom bude určená miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, Sociálna poisťovňa vydá rozhodnutie.

Ak sa predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, posudkový lekár nariadi kontrolnú lekársku prehliadku.

Termín kontrolnej lekárskej prehliadky oznámi lekár poberateľovi dôchodku na pojednávaní. Pred blížiacim sa termínom pojednávania potom pošle posudkový lekár poberateľovi dôchodku aj predvolanie na kontrolnú lekársku prehliadku.

Ak poberateľ invalidného dôchodku bezdôvodne opakovane nepríde v určený deň a hodinu na pojednávanie o posúdení invalidity, pobočka Sociálnej poisťovne to zdokumentuje a predloží ústrediu Sociálnej poisťovne na rozhodnutie o zastavení výplaty invalidného dôchodku. Výplatu invalidného dôchodku je podľa jeho slov možné uvoľniť až po absolvovaní kontrolnej lekárskej prehliadky.

Ak invalidný dôchodca zmení adresu, na ktorej si preberá písomnosti, mal by novú adresu čo najskôr oznámiť Sociálnej poisťovni. V opačnom prípade mu môže Sociálna poisťovňa zastaviť výplatu invalidného dôchodku.