Čo je náhradné plnenie?

 • každá firma s viac ako 20 zamestnancami je povinná, podľa Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti, zamestnávať 3,2%-ný podiel zdravotne postihnutých občanov z celkového počtu svojich zamestnancov, inak platí štátu povinné odvody (penále), celkový počet zamestnancov je priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách za kalendárny rok,
 • možnosťou, ako neplatiť odvody štátu a ušetriť tak vlastné finančné prostriedky, je využiť náhradné plnenie a odobrať výrobky alebo služby od chránenej dielne, ktorá zamestnáva ľudí so zdravotným postihnutím – zadanie a realizácia zákazky  podľa § 64 zákona o odoberaní výrobkov alebo služieb podľa  § 64a  zákona, zákon č. 05/2004  o službách zamestnanosti,
 • službou ako náhradné plnenie sa rozumie akákoľvek činnosť alebo výkon, ktorý je ponúkaný spotrebiteľovi odplatne alebo bezodplatne s výnimkou činností upravených osobitným predpisom (napr.: činnosť advokátov, notárov, súdnych exekútorov, komerčných právnikov a pod.),
 • pre rok 2020 – celková cena práce je 1 438,52 EUR a odvod za nesplnenie povinnosti zamestnávania občanov so ZP je 1 294,67 EUR,
 • s účinnosťou od 1.5.2013 je v platnosti novela Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti, § 64 – Zadávanie zákaziek na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so ZP, ktorá upravuje aj možnosť čerpania služieb od chránenej dielne.

Využite ponuku náhradného plnenia prostredníctvom AV Mobilita, s.r.o.

 • praktická prvá pomoc v rámci dní zdravia (SJ,AJ) certifikovanými lektormi
 • výučba prvej pomoci v zmysle zákona 578/2004 Z.z. (SJ, AJ) certifikovanými lektormi
 • ajurvéda, masáže (SJ, AJ)
 • organizácie prednášok o zdravej výžive a zdravom životnom štýle
 • motivačné prednášky osobností zo sveta hendikepovaných
 • organizačné zabezpečenie seminárov a workshopov na rôzne témy (stres, vyhorenie, kariéra, práca, rodina a pod.) (SJ)
 • organizačné zabezpečenie konferencií, eventov, športových podujatí, školení, dní detí a pod.