Čo je náhradné plnenie?

 • každá firma s viac ako 20 zamestnancami je povinná, podľa Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti, zamestnávať 3,2%-ný podiel zdravotne postihnutých občanov z celkového počtu svojich zamestnancov, inak platí štátu povinné odvody (penále), celkový počet zamestnancov je priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách za kalendárny rok,
 • možnosťou, ako neplatiť odvody štátu a ušetriť tak vlastné finančné prostriedky, je využiť náhradné plnenie a odobrať výrobky alebo služby od chránenej dielne, ktorá zamestnáva ľudí so zdravotným postihnutím – zadanie a realizácia zákazky  podľa § 64 zákona o odoberaní výrobkov alebo služieb podľa  § 64a  zákona, zákon č. 05/2004  o službách zamestnanosti,
 • službou ako náhradné plnenie sa rozumie akákoľvek činnosť alebo výkon, ktorý je ponúkaný spotrebiteľovi odplatne alebo bezodplatne s výnimkou činností upravených osobitným predpisom (napr.: činnosť advokátov, notárov, súdnych exekútorov, komerčných právnikov a pod.),
 • pre rok 2018 – celková cena práce je 1 250,60 EUR a odvod za nesplnenie povinnosti zamestnávania občanov so ZP je 1 1125 EUR,
 • s účinnosťou od 1.5.2013 je v platnosti novela Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti, § 64 – Zadávanie zákaziek na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so ZP, ktorá upravuje aj možnosť čerpania služieb od chránenej dielne.

Využite ponuku náhradného plnenia prostredníctvom AV Mobilita, s.r.o., ktorá má priznaný štatút chránenej dielne, v oblastiach:

 • praktická prvá pomoc v rámci dní zdravia (SJ,AJ) certifikovanými lektormi
 • výučba prvej pomoci v zmysle zákona 578/2004 Z.z. (SJ, AJ) certifikovanými lektormi
 • ajurvéda, masáže (SJ, AJ)
 • organizácie prednášok o zdravej výžive a zdravom životnom štýle
 • motivačné prednášky osobností zo sveta hendikepovaných
 • organizačné zabezpečenie seminárov a workshopov na rôzne témy (stres, vyhorenie, kariéra, práca, rodina a pod.) (SJ)
 • organizačné zabezpečenie konferencií, eventov, športových podujatí, školení, dní detí a pod.