Čo je náhradné plnenie?

  • každá firma s viac ako 20 zamestnancami je povinná, podľa Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti, zamestnávať 3,2%-ný podiel zdravotne postihnutých občanov z celkového počtu svojich zamestnancov, inak platí štátu povinné odvody (penále), celkový počet zamestnancov je priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách za kalendárny rok,
  • možnosťou, ako neplatiť odvody štátu a ušetriť tak vlastné finančné prostriedky, je využiť náhradné plnenie a odobrať výrobky alebo služby od chránenej dielne, ktorá zamestnáva ľudí so zdravotným postihnutím – zadanie a realizácia zákazky  podľa § 64 zákona o odoberaní výrobkov alebo služieb podľa  § 64a  zákona, zákon č. 05/2004  o službách zamestnanosti,
  • službou ako náhradné plnenie sa rozumie akákoľvek činnosť alebo výkon, ktorý je ponúkaný spotrebiteľovi odplatne alebo bezodplatne s výnimkou činností upravených osobitným predpisom (napr.: činnosť advokátov, notárov, súdnych exekútorov, komerčných právnikov a pod.),
  • pre rok 2016 – celková cena práce je 1 161,35 EUR a odvod za nesplnenie povinnosti zamestnávania občanov so ZP je 1 045,18 EUR,
  • s účinnosťou od 1.5.2013 je v platnosti novela Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti, § 64 – Zadávanie zákaziek na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so ZP, ktorá upravuje aj možnosť čerpania služieb od chránenej dielne.

Možnosť využitia náhradného plnenia prostredníctvom AV Mobilita, s.r.o. v oblastiach:

  • organizácia kurzov prvej pomoci (Sj, Aj)
  • organizácia eventov a dni zdravia (Aj)
  • organizácia školení, motivačných besied
  • Ajurvéda, masáže