Ochrana práv osôb so zdravotným postihnutím

Každý šiesty človek v Európskej Únii má nejaký druh zdravotného postihnutia, ktoré ich do určitej miery obmedzujú. Väčšina týchto osôb často nemá možnosť plne sa zúčastňovať spoločenského a hospodárskeho života, nielen z dôvodu fyzických alebo iných bariér, ale aj z dôvodu diskriminácie.

Osoby so zdravotným postihnutím majú rovnaké práva ako všetci ostatní. Podpora, ochrana a uplatňovanie práv osôb so zdravotným postihnutím si však vyžadujú špecifický prístup zodpovedajúci ich potrebám, možnostiam, schopnostiam a postojom spoločnosti k nim.

Potreba zabezpečiť osobám so zdravotným postihnutím osobitnú starostlivosť je zakotvená a zvýraznená v rôznych významných medzinárodných dokumentoch, osobitne v najdôležitejšom dokumente na zabezpečovanie ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a jeho Opčnom protokole.

Za hlavné kontaktné miesto bolo určené Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, konkrétne odbor integrácie osôb so zdravotným postihnutím.

Podnety ľudí, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky preveruje Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.

Podľa zákona má každý právo obrátiť sa na komisára vo veci porušovania práv osoby so zdravotným postihnutím alebo ohrozovania práv osoby so zdravotným postihnutím.

Na komisára sa môže obrátiť tiež fyzická osoba, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu alebo ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony a to bez vedomia svojho zákonného zástupcu. Na komisára sa môže obrátiť aj dieťa, aj bez vedomia svojich rodičov.

Aké sú kompetencie komisára? Komisár posudzuje na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy dodržiavanie práv osoby so zdravotným postihnutím a presadzuje záujmy osôb so zdravotným postihnutím v spoločnosti.

Podnet je možné podať písomne, ústne do zápisnice, telefaxom alebo elektronickými prostriedkami na www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk cez „Podať podnet“, s výberom možnosti „Podať elektronicky“.

Vianočný príspevok aj pre invalidných dôchodcov

1.septembra 2019 nadobudla platnosť Novela zákona o vianočnom príspevku, ktorú schválil parlament. Už v decembri tak penzisti dostanú vianočné príspevky v novej, vyššej sume.

Vianočný príspevok je určený pre poberateľov starobného, predčasného, invalidného, aj vdovského a sirotského dôchodku.

Vianočný príspevok sa vypláca v decembri počas poberania dôchodku vo výplatnom termíne, vypláca sa automaticky, teda nie je potrebné o neho žiadať.

Podmienkou nároku na vianočný príspevok je mať trvalé bydlisko na území SR, týka sa však aj tých, ktorí poberajú dôchodok aj z iných štátov. V tom prípade sa bude vianočný príspevok počítať zo súčtu všetkých poberaných dôchodkov.

Na základe novely zákona sa maximálna výška vyplácaného príspevku zdvojnásobila a posúvala sa aj horná hranica poberaného dôchodku, za ktorou už nárok na jeho získanie zaniká. Tradičné podmienky nároku však ostali v podstate rovnaké.

Najdôležitejšou podmienkou nároku na získanie príspevku je výška vyplácaného dôchodku. Maximálna hranica poberaného dôchodku je vo výške 658,50 eur. V prípade, že je dôchodok presne vo výške tejto hranice, bude vianočný príspevok vo výške 13 eur.

Podľa schválenej zmeny bude maximálny vianočný príspevok vo výške 200 eur. Nárok na jeho plnú výšku budú mať penzisti, ktorých dôchodok nepresahuje 210,20 eur. Zmenila sa aj maximálna hranica nároku na výplatu tejto štátnej sociálnej dávky z pôvodných 60 % na 65 % priemernej mesačnej mzdy. Podľa ministerstva práce by mohol vianočný príspevok v budúcnosti nahradiť trinásty dôchodok.

Na výpočet výšky svojho vianočného príspevku môžete použiť kalkulačku sociálnej poisťovne https://www.socpoist.sk/kalkulacka-na-vypocet-vianocneho-prispevku/

Posudzovanie nároku na invalidný dôchodok

Invalidný dôchodok ako dôchodkovú dávka, je priznaná osobe s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom za splnenia zákonom stanovených podmienok upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Podľa § 71 ods. 2 zákona o sociálnom poistení, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Na základe podanej žiadosti Sociálna poisťovňa začne konanie o priznanie invalidného dôchodku.

Invalidita je podmienená nepriaznivým zdravotným stavom.

Nárok na poberanie invalidného dôchodku na základe zdravotného stavu posudzuje lekárska posudková komisia, kde posudkový lekár Sociálnej poisťovne posúdi invaliditu žiadateľa teda dlhodobý nepriaznivý zdravotný stav a pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Na základe tohto posudku, v ktorom bude určená miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, Sociálna poisťovňa vydá rozhodnutie.

Ak sa predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, posudkový lekár nariadi kontrolnú lekársku prehliadku.

Termín kontrolnej lekárskej prehliadky oznámi lekár poberateľovi dôchodku na pojednávaní. Pred blížiacim sa termínom pojednávania potom pošle posudkový lekár poberateľovi dôchodku aj predvolanie na kontrolnú lekársku prehliadku.

Ak poberateľ invalidného dôchodku bezdôvodne opakovane nepríde v určený deň a hodinu na pojednávanie o posúdení invalidity, pobočka Sociálnej poisťovne to zdokumentuje a predloží ústrediu Sociálnej poisťovne na rozhodnutie o zastavení výplaty invalidného dôchodku. Výplatu invalidného dôchodku je podľa jeho slov možné uvoľniť až po absolvovaní kontrolnej lekárskej prehliadky.

Ak invalidný dôchodca zmení adresu, na ktorej si preberá písomnosti, mal by novú adresu čo najskôr oznámiť Sociálnej poisťovni. V opačnom prípade mu môže Sociálna poisťovňa zastaviť výplatu invalidného dôchodku.

V akej výške zaplatí invalidný dôchodca a jeho zamestnávateľ odvody z príjmu

Invalidný dôchodca, ktorý má nárok na invalidný dôchodok môže vykonávať aj zárobkovú činnosť, a to na základe trvalého pracovného pomeru (t. j. pracovnej zmluvy), či dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.
V akej výške zaplatí invalidný dôchodca a jeho zamestnávateľ odvody z príjmu z trvalého pracovného pomeru, resp. dohody? Koľko sa platí pri podnikaní SZČO – invalidného dôchodcu?

To, aké odvody bude platiť invalidný dôchodca, či jeho zamestnávateľ závisí od toho aký typ invalidného dôchodku poberá.

Invalidný dôchodca, ktorý pracuje na trvalý pracovný pomer s poklesom schopnosti práce o viac ako 40 % a najviac o 70 % v porovnaní s bežným pracovníkom, ktorý pracuje na trvalý pracovný pomer, zaplatí poistné na zdravotné poistenie o polovicu menej, t. j. o 2 % menej.
Práca na trvalý pracovný pomer u invalidného dôchodcu s poklesom schopnosti o viac ako 70 % je o čosi výhodnejšia, nakoľko takýto invalidný dôchodca neplatí poistenie v nezamestnanosti vo výške 1 % z hrubej mzdy (resp. vymeriavacieho základu).

Invalidný dôchodca, ktorý pracuje na trvalý pracovný pomer s poklesom schopnosti práce o viac ako o 70 % v porovnaní s bežným pracovníkom, ktorý pracuje na trvalý pracovný pomer, zaplatí poistné na zdravotné poistenie o polovicu menej a taktiež neplatí ani poistenie v nezamestnanosti, t. j. zaplatí o 3,4 % menej ako bežný pracovník.
Invalidný dôchodca môže uzatvoriť aj dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. V prípade, ak invalidný dôchodca pracuje na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (t. j. na základe dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce), neprihliada sa na to, aký je jeho pokles schopnosti práce, t. j. sadzby poistného sú pre obe typy invalidných dôchodcov rovnaké.
Popis jednotlivých typov pracovných činností pri invalidnom dôchodku ako aj percentuálny výpočet odvodov si môžete prečítať na https://www.podnikajte.sk/socialne-a-zdravotne-odvody/invalidny-dochodca-a-odvody

Príspevok na opatrovanie

Od 1. júla 2019 vzrástol príspevok na osobnú asistenciu a opatrovanie.

Výška príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach je rozdielna pre jednotlivé stupne odkázanosti. Príspevok pri poskytovaní pobytovej formy sociálnej služby v zariadeniach má v prípade druhého stupňa odkázanosti dosiahnuť 104 eur, pre šiesty stupeň odkázanosti do 546 eur. Pri poskytovaní ambulantnej formy sociálnej služby je stanovený príspevok pri druhom stupni odkázanosti na 70 eur, pre šiesty stupeň 364 eur.

Vláda schválila aj nariadenie rezortu práce, ktorým sa zvýši sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie.

V prípade opatrovateľa jednej ťažko zdravotne postihnutej osoby príspevok stúpne o 60,99 eura, v prípade viacerých opatrovaných ŤZP osôb má stúpnuť o 80,02 eura.

V prípade opatrovateľov poberajúcich dôchodok má príspevok vzrásť o 30,47 eura a pri opatrovaní viacerých osôb o 39,98 eura.

Zvýšenie sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie o 0,36 eura prinesie zvýšenie peňažného príspevku na osobnú asistenciu v priemere mesačne o približne 50,4 eura

Cieľom zvýšenia sadzby je zlepšiť podmienky pre osoby, ktoré poskytujú osobnú asistenciu alebo opatrujú fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím.

Aj invalidný dôchodca môže byť práceneschopný a poberať nemocenské dávky

Ak dočasná pracovná neschopnosť a nepriaznivý zdravotný stav trvajú dlhodobo, alebo je pravdepodobné, že budú trvať dlhšie ako jeden rok, je možné požiadať o priznanie invalidného dôchodku.

Žiadosť o invalidný dôchodok sa zvyčajne podáva ku koncu 52-týždňového obdobia poberania nemocenského, pretože o invalidite hovoríme iba v prípade, ak nepriaznivý zdravotný stav trvá alebo má trvať dlhšie ako rok. Ak je však zrejmé, že zdravotný stav je zhoršený trvalo a nie je predpoklad, že by sa počas práceneschopnosti zlepšil, žiadosť o dôchodok je možné podať aj bez toho, aby bol človek predtým práceneschopný, respektíve aby bol práceneschopný celých 52 týždňov.

Poberateľovi invalidného dôchodku vznikne nárok na nemocenské, ak splní rovnaké podmienky ako každý iný poistenec. V čase vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti však musí byť nemocensky poistený. Túto podmienku spĺňa, ak je zamestnaný v riadnom pracovnom pomere a dosahuje pravidelný príjem, je povinne nemocensky poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou alebo dobrovoľne nemocensky poistenou osobou.

Ak im vznikne dočasná pracovná neschopnosť po priznaní invalidného dôchodku, Sociálna poisťovňa im vypláca aj invalidný dôchodok aj dávku nemocenské.

Môže sa však tiež stať, že aj v prípade, ak invalidný dôchodca spĺňa uvedené podmienky, Sociálna poisťovňa mu nárok na dávku nemocenské neprizná. Pri posudzovaní nároku na nemocenské sa totiž sleduje aj dôvod vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti.

Ak ide o stabilizovaný dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, z dôvodu ktorého už poberá invalidný dôchodok, nárok na nemocenské mu vzniknúť nemusí. Nárok na nemocenské mu môže vzniknúť na rovnakú diagnózu v takom prípade, ak ide o prechodnú zmenu v zdravotnom stave, vo vývoji a priebehu choroby, ktorá objektívne potvrdzuje zhoršenie choroby.

Nárok na nemocenské nevznikne ani tým poberateľom invalidného dôchodku, ktorí pracujú na niektorú z dohôd, pretože za nich zamestnávateľ nemá povinnosť odvádzať poistné na nemocenské poistenie.

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu

Osobná asistencia je pomoc fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím pri rôznych úkonoch a činnostiach. Je jedným zo spôsobov kompenzácie dôsledkov zdravotného postihnutia, ktorý človeku so zdravotným postihnutím umožňuje viesť relatívne nezávislý a samostatný život.

Mnohí ľudia si osobnú asistenciu mýlia s opatrovaním. Tieto dve formy pomoci sa však líšia v základných princípoch. Cieľom opatrovania je poskytovať každodennú fyzickú pomoc človeku so zdravotným postihnutím. Človek, ktorý využíva opatrovateľskú pomoc, má za cieľ zabezpečiť svoje základné životné potreby.

Naproti tomu pomoc asistentov človeku so zdravotným postihnutím umožňuje vzdelávať sa, pracovať, založiť si rodinu, pôsobiť v komunite alebo inak sa aktivizovať.

Rozsah osobnej asistencie je stanovený v zmysle zákona č. 447/2008 Z.z o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Určuje sa podľa stanoveného zoznamu činností, ktoré nemôže osoba s ŤZP vykonávať sama, a počtu hodín, ktoré sú potrebné na ich vykonanie.

Počet hodín osobnej asistencie sa určuje na obdobie kalendárneho roka a je najviac 7 300 hodín ročne.

Peňažný príspevok sa poskytne osobe s ŤZP vo veku od 6 do 65 rokov, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na osobnú asistenciu,

Peňažný príspevok sa neposkytuje, ak osobnú asistenciu vykonáva rodič dieťaťa s ŤZP, súdom ustanovený opatrovník osoby s ŤZP alebo sa osobe s ŤZP poskytuje opatrovanie alebo opatrovateľská služba.

Viac informácií nájdete na https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/penazne-prispevky/pp-osobnu-asistenciu/

Výhody pre držiteľov preukazu ZŤP

Ľudia so zdravotným postihnutím, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP a ZŤP- S majú nárok na viacero výhod, ako zľavy na cestovnom oslobodenie od niektorých poplatkov atď. Prinášame vám prehľad rôznych výhod a zliav pre zdravotne postihnutých.

Limit doplatku za lieky je 25 eur za štvrťrok. Ak držiteľ preukazu ZŤP zaplatil viac, doplatky nad limit vracia zdravotná poisťovňa priamo na účet alebo poštovou poukážkou na adresu poistenca.

Obec môže znížiť alebo oslobodiť občana s ŤZP, alebo ŤZP so sprievodcom o dane zo stavieb, bytov, garáže, nebytových priestorov, od daní za psa alebo komunálny odpad a potrebné informácie Vám poskytne miestny či mestský úrad.

Držiteľ preukazu ŤZP je oslobodený:

  • od poplatku za predĺženie platnosti preukazu osobitného označenia vozidla pre ŤZP
  • od poplatku za vydanie rozhodnutia na vývoz alebo dovoz psa so špeciálnym výcvikom
  • od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb
  • od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb
  • od poplatku prvého zápisu držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1 ďalší zápis, ak bol na kúpu auta poskytnutý príspevok z príslušného úradu
  • od poplatku za komunálny odpad, o ktorom rozhoduje mesto alebo obec
  • od poplatku za povolenie uzavrieť manželstvo medzi občanmi SR
  • od poplatku za povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti

Osoby s ŤZP sú oslobodené od platenia koncesionárskych poplatkov. Na adresu RTVS je potrebné zaslať fotokópiu preukazu osoby ZŤP, alebo rozhodnutie o uznaní za občana s ŤZP, meno odberateľa elektriny, evidenčné číslo SIPO a rodné číslo

Pri ceste vlakom sa cestujúci s preukazom ŤZP a ŤZP so sprievodcom prepravujú v 2. triede za znížené cestovné. Cestujúci s preukazom ŤZP-S má bezplatnú prepravu pre sprievodcu, invalidný vozík, kočík pre imobilné dieťa, psa so špeciálnym výcvikom

Pri cestovaní autobusom väčšina dopravcov poskytuje zľavy z cestovného, ktoré sa vzťahujú na držiteľov preukazov ZŤP aj ich sprievodcov alebo vodiaceho psa

Diaľničnú známku (e-známku) zadarmo získava držiteľ parkovacieho preukazu ZŤP zaslaním požadovaných dokumentov na adresu Národnej diaľničnej spoločnosti.

 

Sociálne problémy invalidných dôchodcov

Medzinárodný deň invalidov sa pripomína 21.marca od roku 1960 a bol iniciovaný Medzinárodnou federáciou telesne postihnutých. Deň invalidov je určený na poskytnutie pomoci ľuďom s telesným postihnutím a upozornenie na pracovné a sociálne problémy, ktorým títo ľudia čelia v spoločnosti.

Jedným z takýchto problémov je nízky príjem invalidného dôchodcu. Môže si invalidný dôchodca zvýšiť dôchodok?

Invalidný dôchodok je vypočítaný Sociálnou poisťovňou podľa aktuálnej miery funkčného postihnutia a nárok na invalidný dôchodok vzniká až po dosiahnutí hranice 41 % a viac.

Miera funkčného postihnutia a počet odpracovaných rokov má pritom priamy dopad na výšku invalidnej penzie v prípade invalidného dôchodcu.

Existuje však možnosť, ako si invalidný dôchodok zvýšiť. Prvou je doplatenie poistného na dôchodkové poistenie za určité obdobia.

Poistné obdobie po priznaní invalidného dôchodku však nemá vplyv na výšku dôchodku.

Tu platí pravidlo, že invalidný dôchodok je možné si po priznaní zvýšiť jedine dožitím veku s nárokom na starobný dôchodok, alebo pri zvýšení miery funkčného postihnutia vykonávať zárobkovú činnosť, ktorú určí posudkový lekár Sociálnej poisťovne pri kontrolnej prehliadke.

To znamená, že ak máte priznaný invalidný dôchodok a vaše percento postihnutia sa zvýši počas doby, môžete požiadať Sociálnu poisťovňu o prepočítanie výšky dôchodku. Ak popri invalidnom dôchodku pracujete a vy alebo zamestnávateľ platí za vás odvody, znamená to, že v prípade zvýšenia percenta funkčného postihnutia môžete získať vyšší dôchodok, ak požiadate o jeho prepočítanie.

Stratená nie je ani situácia, ak máte dôchodok nižší ako je životné minimum. Dotýka sa to hlavne nízkopríjmových občanov s invalidným dôchodkom nižším ako je životné minimum.

V tomto prípade môžete požiadať o dávku v hmotnej núdzi, pretože vám môže vzniknúť nárok na jej vyplácanie.

Občan má nárok na pomoc v hmotnej núdzi vtedy, ak jeho príjem nedosahuje sumu stanovenú v zákone o pomoci v hmotnej núdzi. Posudzuje sa príjem všetkých  členov v spoločnej domácnosti a suma príjmu nemôže presiahnuť priemernú sumu životného minima na osobu v domácnosti. Viac o podmienkach na získanie pomoci v hmotnej núdzi nájdete tu: https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina-2/mam-nizky-alebo-ziadny-prijem/som-obcan-s-nizkym-invalidnym-dochodkom.html?page_id=308591&lang=sk

 

Odvolanie proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne

Požiadali ste si o priznanie invalidného dôchodku? Napriek nepriaznivému zdravotnému stavu Vám však posudkový lekár vašu žiadosť zamietol? Čo môžeme robiť, ak nesúhlasíme s lekárskym posudkom a určenou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť?

Proti rozhodnutiu sociálnej poisťovne je možné podať odvolanie do 30 dní, od dátumu, kedy bolo žiadateľovi rozhodnutie doručené. Odvolanie sa podáva na úrade, ktorý rozhodnutie vydal.

Lekársky posudok o invalidite a určenej miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, vydaný posudkovým lekárom v konaní o nároku na invalidný dôchodok nemá charakter rozhodnutia, preto proti nemu nie je možné podať odvolanie.

Odvolanie máte právo podať až po doručení rozhodnutia Sociálnej poisťovne, ústredie vo veci invalidného dôchodku. Odvolanie možno podať v lehote 30 dní od doručenia rozhodnutia Sociálnej poisťovne, ústredie.

Správnosť vydaného posudku o invalidite bude po podaní odvolania opätovne preskúmaná posudkovým lekárom vykonávajúcim lekársku posudkovú činnosť pobočky a následne aj posudkovým lekárom vykonávajúcim lekársku posudkovú činnosť Sociálnej poisťovne, ústredie.

Posudkový lekár vykonávajúci lekársku posudkovú činnosť Sociálnej poisťovne, ústredie, prehodnotí správnosť posudku v prítomnosti poistenca. Ak je to nevyhnutné, doterajšiu posudkovú dokumentáciu doplní o nové potrebné lekárske vyšetrenia.

Ak má poistenec k dispozícií ďalšie odborné lekárske nálezy, ktoré preukazujú zhoršenie zdravotného stavu, má možnosť predložiť ich v rámci konania o odvolaní.

Na podklade stanoviska posudkového lekára vykonávajúceho lekársku posudkovú činnosť Sociálnej poisťovne, ústredie, Sociálna poisťovňa, ústredie, ako odvolací orgán napadnuté rozhodnutie zmení alebo zruší. V opačnom prípade odvolanie zamietne a napadnuté rozhodnutie potvrdí.