Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov Slovenskej republiky (AOZPO SR)

Asociácia vznikla na základe vzájomnej dohody viacerých mimovládnych občianskych združení a zväzov ako nový právny subjekt, ktorý bol zaregistrovaný na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 8.marca 1994.

AOZPO SR vznikla z nutnosti koordinovane presadzovať práva a oprávnené záujmy zdravotne postihnutých občanov Slovenskej republiky vo vzťahu k zákonodarným orgánom, k orgánom štátnej správy na všetkých stupňoch riadenia, k samosprávnym orgánom a k iným subjektom vo vnútri štátu. Cieľom tejto spoločnej, koordinovanej aktivity organizácií združených v Asociácií je účinnejšie presadzovať vytváranie rovnakých podmienok a príležitostí pre zdravotne postihnuté osoby, ako majú ostatní občania štátu v duchu medzinárodných dokumentov o ľudských právach, ktoré boli prijaté členskými štátmi OSN.

Asociácia spolupracuje s medzinárodnými a národnými partnerskými organizáciami pri vytváraní rovnakých podmienok a príležitostí pre deti mládež a dospelých so zdravotným postihnutím a pri uplatňovaní ich ľudských práv.
Asociácia je členskou organizáciou Medzinárodnej organizácie zdravotne postihnutých osôb a svetovej organizácie Rehabilitation International.

Kompetencie a poslanie:

  • výmena informácií medzi organizáciami zdravotne postihnutých osôb prostredníctvom ich zástupcov v Asociácií,
  • monitorovanie aktuálnej situácie zdravotne postihnutých občanov SR,
  • vytváranie databázy o zdravotne postihnutých osobách v SR a o podmienkach ich
  • života, vypracovávanie analýz a informovanie verejnosti,
  • presadzovanie oprávnených záujmov zdravotne postihnutých občanov prostredníctvom poslancov NR SR,
  • pomoc pri rozvoji a činnosti mimovládnych organizácií zdravotne postihnutých občanov,
  • konzultačná a sprostredkovateľská služba pre inštitúcie, ktoré sa zaoberajú roblematikou zdravotne postihnutých osôb,
  • spolupráca pri príprave legislatívnych a iných návrhov pre orgány štátnej správy a orgány miestnej samosprávy,
  • spolupráca pri príprave návrhov opatrení týkajúcich sa životných podmienok zdravotne postihnutých osôb, ktoré predkladajú iné orgány alebo organizácie, a iné