2%, Podporte Akadémiu podnikania pre zdravotne znevýhodnených

V centrách, kde rehabilitujú zdravotne znevýhodnení, matky s deťmi, poúrazové stavy, budeme realizovať AKADÉMIU VZDELÁVANIA, ktorej obsahom je komplexná sústava informácií s prepojením praxe tak, že absolventi získajú základy pre podnikanie, vytvárať chránené dielne, prípadne sa zamestnať.

Mobilita n.o.
IČO: 42166772
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IBAN číslo účtu: SK7531000000004080029804 / kód banky: 3100 (Sberbank Slovensko, a. s.)

Ak ste fyzická osoba – zamestnanec:

Hlavným krokom je požiadať svojho zamestnávateľa (finančné a mzdové oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane. (termín je do 15. 2. 2016).

Zamestnávateľ vám po vykonaní ročného zúčtovania vystaví Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % zo zaplatenej dane (to je maximálna suma, ktorú môžete venovať len jednej organizácii, pričom táto suma musí byť minimálne 3,- €).
Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane v ktorom treba uviesť Vaše meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane a údaje o neziskovej organizácií Mobilita n.o. sú už vyplnené v našom formulári.

Obe tlačivá: Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte (odošlite poštou) najneskôr do 30.04.2016 na daňový úrad podľa miesta vášho bydliska.

Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli Vaše 2 % z dane na účet združenia.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie:

Naberte odvahu a vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte 2 % zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, je to maximálna suma, ktorú môžete venovať, minimálna suma však musí byť 3,- €. Túto sumu môžete venovať len jednej organizácii.

Súčasťou daňového priznania sú príslušné riadky, do ktorých treba vyplniť 2 % z dane z príjmov a identifikačné údaje o neziskovej organizácii Mobilita n.o..

Vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.2016 (30.06.2016, 30.09.2016 ak máte predĺženú lehotu na podanie DP) na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska a v tomto termíne treba uhradiť daň z príjmov.
Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli Vaše 2 % z dane na účet združenia.

Doplňujúce informácie: 2 % z dane nám môžete poukázať, ak táto suma predstavuje minimálne 3,- € a nemáte nedoplatok na dani.

Ak ste právnická osoba:

Právnické osoby môžu poukázať 1 – 1,5 % z dane v prospech jedného, alebo viacerých prijímateľov 1 – 1,5 %, ktorí sú uvedení v zozname prijímateľov 1 – 1,5 % na daný rok.

Vypočítajte 1 – 1,5 % z dane z príjmov právnickej osoby pričom minimálna výška na jedného prijímateľa musí byť aspoň 8,- €.
Právnické osoby nemajú samostatné tlačivo „Vyhlásenie“, ale 1 – 1,5 % zo zaplatenej dane poukazujú priamo prostredníctvom daňového priznania, kde sú na to uvedené špeciálne kolónky do ktorých je nutné vyplniť identifikačné údaje o neziskovej organizácii Mobilita n.o..

Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. 3. 2016 (30.06.2016, 30.09.2016 ak máte predĺženú lehotu na podanie DP) na daňový úrad podľa miesta vášho sídla. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli vami venované sumy v prospech organizácií, ktoré ste si vybrali.

Bezkonkurenčný produkt pre tretí sektor z kuchyne Škoda Auto Slovensko a partnerov

Veľmi výrazným produktom Škody Auto Slovensko a jeho partnerov sú aj nové možnosti v oblasti predaja a servisu motorových vozidiel. Práve pre organizácie, ktoré združujú osoby zdravotne znevýhodnené, ako i obce a mestá. Pracovný názov spoločného projektu „sociálny taxík“, doprava /naše Now – How s prihliadnutím a rešpektovaním legislatívy/ navádza na niečo, čo súvisí s pomocou ale aj výhodami.

Jedná sa o vozidlá, kde si môžete v niekoľkých variabilných programoch vybrať pre svoju obec, mesto alebo organizáciu v rámci sociálneho programu. V kombinácii NO a obec môže vzniknúť veľmi spoločensky prospešný projekt .

Jednotlivé splátky sa odvíjajú od výrazných finančných benefitov nových vozidiel. Presné výpočty „šité na mieru“, Vám predstavia jednotliví pracovníci Škoda Handy centier ZŤP, alebo pracovníci gestora projektu AV Mobilita. Ak budete mať významné konferencie, alebo stretnutia tretieho sektora, sme ochotní prísť k Vám a predstaviť Vám podrobnejšie možnosti, prepojenia a variácie v zmysle Vášho prostredia.. Samozrejme s dopadom aj na dlhodobo komerčne pozitívny výsledok v prospech Vás.

Nie je možné popísať všetky varianty tohto vynikajúceho produktu, ale pre orientáciu môžeme sa držať hraníc „od –do“.

Teda byť vlastníkom auta alebo nie, úver alebo operatívny leasing, servis so splátkou alebo nie, poistenie v akej miere, na koľko mesiacov, na aké predbežné ubehnuté km? Veľa otázok a odpovedí, ktoré možno kvalifikovane zodpovedať osobne.

Pre nedočkavcov aspoň hranica splácania je od 87.- euro bez poistenia s čiastočnou akontáciou, alebo bez akontácie s poistením 180 euro mesačné.

Novinkou je operatívny leasing VWFS od 219 euro mesačne, kde je zahrnuté poistenie, servis, pneumatiky

Škoda Auto, chce byť tak súčasťou aj sociálneho programu obcí a miest, ako i pomocou pre neziskové organizácie, kde dopravná mobilita je viac ako nevyhnutná.

Týmto ďalším významným projektom značka Škoda s dlhodobo najväčším podielom na trhu plne reprezentuje naplnenie nestarnúceho motta: vízia s misiou; ruka v ruke napĺňajú pozitívne predstavy a uskutočňujú ciele väčšiny.

Viac sa dozviete na stránkach našich centier a na stránke www.avmobilita.sk gestora projektu. Dotazy Vám odpovieme na mail adrese: avmobilita2@avmobilita.sk. Vedenie AV Mobility ako spolutvorca tohto projektu, je pripravené prísť a pred širším plénom odprezentovať produkt a odporučiť varianty a dodávateľov vozidiel, ktorí sa budú o Vás starať počas celého zmluvného vzťahu.

Nové Škoda Handy centrá ZŤP na Slovensku.. je nás viac!!

V utorok 08.30.16 v doškoľovacom stredisku Škoda Auto Slovensko boli za účastí vedenia firmy, partnerov projektu Škoda Handy ZŤP a gestora AV mobilita uvedené ďalšie centrá Škoda Handy ZŤP. Celkom ich je na Slovensku 10 t.j. v každom väčšom meste.

Stratégia rozvoja programu Škoda Handy ZŤP – program riešenia a rozvoja dopravnej mobility osôb zdravotne znevýhodnených sa nesie v duchu čo najbližšie sa priblížiť ku klientovi.

Rozhodnutie o rozšírení siete Škoda Handy ZŤP centier bolo podporené aj pozitívnym ohlasom a spokojnosťou Vás klientov. Konferencia sa venovala témam odborných a legislatívnych noviniek, ktoré uľahčia život skupine týchto osôb za pomoci odborných tímov v našich centrách.

Pracovné stretnutie partnerov a pracovníkov projektu ŠKODA Handy ZŤP dňa 8.3.2016 v Nitre

Dôvodom stretnutia  bolo rozšírenie siete centier ŠKODA Handy ZŤP, ktorá má v súčasnosti 10 centier na Slovensku. Dôležité pre nás je, aby ste v každom jednom centre našli vyškolených zamestnancov, ktorí vám budú vedieť odborne poradiť pri kúpe či úprave auta podľa vašich požiadaviek, podľa druhu a rozsahu hendikepu, alebo pri ďalších službách ako je servisná starostlivosť a pod.

Na praktickom školení sa pod odborným vedením dodávateľa úprav vozidiel pre hendikepovaných prezentovali viaceré možnosti a spôsoby montáže takýchto systémov. V trende neustáleho vzdelávania našich zamestnancov budeme i naďalej pokračovať, pretože tak ako značka ŠKODA, aj vy si zaslúžite vysoko odborný personál, ktorý vám bude plne k dispozícii pri riešení úpravy či kúpy auta.

Krištáľové krídlo 2016

Krištáľové krídlo je každoročne ocenenie udeľované osobnostiam na Slovensku, ktoré dosiahli vo svojom odvetví mimoriadnej odbornosti a úspechu. Ocenenie je udeľované v rôznych odvetviach spoločenského, kultúrneho, hospodárskeho a verejného života. Hlavnou myšlienkou Krištáľového krídla je objavovanie a vyzdvihnutie jedinečných ľudí a ich profesionálnych výkonov, ktoré si zaslúžia úctu. Krištáľové krídlo je udeľované od roku 1997 a za ten čas sa stalo rešpektovaným ocenením.

Klaudia ValuskovaTento ročník sa ocenenie udeľovalo v kategóriách filantropia, hospodárstvo, architektúra, publicistika a literatúra, divadlo a audiovizuálne umenie, výtvarné umenie, rock pop jazz, hudba, šport, medicína a veda a udelovala sa i mimoriadna cena za celoživotné dielo, mimoriadny úspech v zahraničí či iný významný počin.

Jedenásť osobností slovenskej vedy, medicíny, hospodárstva, umenia a športu si v nedeľu 24.1.16 na javisku Slovenského národného divadla prevzalo ocenenie Krištáľové krídlo za rok 2015. V devätnástom ročníku bolo nominovaných celkom 27 osobností.

Celkovo bolo do projektu zapojených 131 nominácií v 9 kategóriách s počtom 3 finalisti na kategóriu.

Naša chránená dielňa AV Mobilita, gestor projektu ŠKODA Handy ZŤP na čele s predstaviteľkou a zakladateľkou pani Klaudiou Valuškovou, bol jeden z troch koncových nominantov a teda finalistov v kategórií filantropia v devätnástom ročníku ocenenia „Krištáľové krídlo“.

Jedinečná medzinárodná konferencia o podnikaní – slávnostný akt integrácie ZŤP osôb

V nedeľu 29.11.2015 sa konala konferencia, na ktorej prebehlo slávnostné začlenenie hendikepovaných do celoslovenského projektu Podpora podnikania. Účastníci konferencie si vypočuli inšpiratívny prednáškový sled významných osobnosti zo Slovenska ako i  zo zahraničia. Obohatením programu bola plnohodnotná  diskusia s ľuďmi, ktorí už podnikajú s početným plénom. Hlavným zámerom organizátorov bola snaha  usmerniť, podporiť, podať im pomocnú ruku a naučiť ich sa nebáť podnikať.

Oficiálny integračný proces do oblasti podnikania bol ďalším z aktivít projektu Škoda Handy ZŤP, kde neoddeliteľnou súčasťou podnikania je aj rozvoj dopravnej mobility osôb so zdravotným postihnutím.

„Naším cieľom a zmyslom našej práce je pomáhať hendikepovaným ľuďom v integrácii do bežného života a dať im šancu na dôstojný, spokojný a šťastný život“, povedala Klaudia Valušková, ktorá je gestorom projektu ŠKODA Handy ZŤP a je konateľkou chránenej dielne AV Mobilita, s.r.o.

Cieľom konferencie bolo predstaviť všetky oblasti, ktoré treba zvládnuť  pre úspešné podnikanie. V  roku 2016 budú prebiehať semináre, ktoré danú problematiku rozoberú do detailov a ich súčasťou budú aj praktické časti . Realizácia bude postupne nadobúdať jednotlivé kontúry vo vybraných lokalitách pre ZŤP osoby, aby prístupnosť bola čo najjednoduchšia ako i v  regionálnych centrách so zameraním na podnikanie.

Výstava NON-HANDY CUP

Reportáž o ŠKODA Handy ZŤP

Relácia Autosalón na RTVS odvysielala reportáž o ŠKODA Handy ZŤP.