Aj invalidný dôchodca môže byť práceneschopný a poberať nemocenské dávky

Ak dočasná pracovná neschopnosť a nepriaznivý zdravotný stav trvajú dlhodobo, alebo je pravdepodobné, že budú trvať dlhšie ako jeden rok, je možné požiadať o priznanie invalidného dôchodku.

Žiadosť o invalidný dôchodok sa zvyčajne podáva ku koncu 52-týždňového obdobia poberania nemocenského, pretože o invalidite hovoríme iba v prípade, ak nepriaznivý zdravotný stav trvá alebo má trvať dlhšie ako rok. Ak je však zrejmé, že zdravotný stav je zhoršený trvalo a nie je predpoklad, že by sa počas práceneschopnosti zlepšil, žiadosť o dôchodok je možné podať aj bez toho, aby bol človek predtým práceneschopný, respektíve aby bol práceneschopný celých 52 týždňov.

Poberateľovi invalidného dôchodku vznikne nárok na nemocenské, ak splní rovnaké podmienky ako každý iný poistenec. V čase vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti však musí byť nemocensky poistený. Túto podmienku spĺňa, ak je zamestnaný v riadnom pracovnom pomere a dosahuje pravidelný príjem, je povinne nemocensky poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou alebo dobrovoľne nemocensky poistenou osobou.

Ak im vznikne dočasná pracovná neschopnosť po priznaní invalidného dôchodku, Sociálna poisťovňa im vypláca aj invalidný dôchodok aj dávku nemocenské.

Môže sa však tiež stať, že aj v prípade, ak invalidný dôchodca spĺňa uvedené podmienky, Sociálna poisťovňa mu nárok na dávku nemocenské neprizná. Pri posudzovaní nároku na nemocenské sa totiž sleduje aj dôvod vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti.

Ak ide o stabilizovaný dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, z dôvodu ktorého už poberá invalidný dôchodok, nárok na nemocenské mu vzniknúť nemusí. Nárok na nemocenské mu môže vzniknúť na rovnakú diagnózu v takom prípade, ak ide o prechodnú zmenu v zdravotnom stave, vo vývoji a priebehu choroby, ktorá objektívne potvrdzuje zhoršenie choroby.

Nárok na nemocenské nevznikne ani tým poberateľom invalidného dôchodku, ktorí pracujú na niektorú z dohôd, pretože za nich zamestnávateľ nemá povinnosť odvádzať poistné na nemocenské poistenie.